Organizatat e NG Team

NG Team është një organ bashkëpunues organizatash të pavarura ligjërisht. Ne ekzistojmë dhe bashkëpunojmë në mënyrë që të përmirësojmë jetët dhe komunitetet e njerëzve në nevojë duke i fuqizuar ata në çdo nivel të shoqërisë.

 

 

Nehemiah Gateway Services (NGS)

www.ng.team

Zyrat në Nuremberg dhe Berlin, të cilat koordionojnë shumëllojshmërinë e projekteve të NG Team në nivel ndërkombëtar, janë gjithashtu pika kontakti për donatorët dhe mbështetësit. Këto zyra janë edhe një mirëmbajtës rrjeti informativ për fushat e politikës, biznesit, përfaqësuesit e vendeve ku NG operon, etj., duke i ftuar ata të jenë pjesëmarrës aktivë. 

Organizata e mëparshme Nehemiah Gateway gGmbH u shkri në vitin 2019, në organizatën aktuale NGS gGmbH. Arsyeja e vetme për këtë vendim ishte që të mund të thjeshtësoheshin puna dhe transaksionet ditore të organizatës. 

NGS gGmbH, e cila është një kompani jo-fitimprurëse e limituar ka investuar financiarisht në të gjithë punën e NG Team. Kjo përfshin edhe administrimin e aseteve dhe operimin e bizneseve trajnuese si “Lindenhof Resort & Events GmbH” dhe “MoHab GmbH”. Kjo mundëson që çdo donacion privat të shkojë atje ku është përcaktuar nga donatori, pa asnjë humbje për shpenzime administrative. 

Drejtor i Përgjithshëm: Arnold Geiger

Nehemiah Gateway Albania (NG AL)

www.nehemiah-gateway.al »


Nehemiah Gateway Albania (NG AL) përshkruan origjinën e punës sonë. Strategjia dhe misioni i NG AL bazohet në përvojën e aspekteve të ndryshme të punës, shpirtërore dhe praktike, si dhe bashkëpunimin e suksesshëm me organizata të tjera të krishtera dhe laike.

Drejtore Ekzekutive: Herolinda Shkullaku

 

Nehemiah Gateway University (NGU)

www.ng-university.org »


Shkolla e Lartë Nehemiah Gateway (NGU) është një institucion i arsimit të lartë me programe të akredituara në tre shtete, metoda dinamike të mësimdhënies dhe me një filozofi të edukimit të orientuar te studentët.

Rektor: Dr. Peter Makiriyado 
Administratore: Herolinda Shkullaku

Nehemiah Gateway USA (NG USA)

www.nehemiah-gateway.us »


Nehemiah Gateway USA, Inc. është pika e kontaktit për donatorët dhe mbështetësit tanë në Amerikën Veriore dhe Latine. Rrjetet tona të zyrave në SH.B.A. koordinojnë përpjekjet e vullnetarëve dhe logjistikën e udhëtimeve si dhe sigurojnë përgjegjësi për donacionet e përjashtuara nga taksat.

Presidente: Michelle Mann