NEHEMIAH GATEWAY Albania

    

Forma ligjore

 

NEHEMIAH GATEWAY Albania

Rruga Nehemia
7304 Bucimas
Albania
t: +355 (0) 868 20004
f: +355 (0) 868 20005
e: office-al@nehemiah-gateway.org
www.nehemiah-gateway.al

 

Nehemiah Gateway Albania është organizatë jofitimprurëse, regjistruar në Shqipëri si Fondacion Humanitar më 1995 dhe regjistruar në Gjykatën e Rrethit Tiranë më 2002, sipas ligjit për Organizatat Jofitimprurëse në Shqipëri.  

 

Pogradec Court 
Reg. Nr. 4569 of 01/08/1995
NIPT J64103684E
Drejtore Ekzekutive: Herolinda Shkullaku
Kryetari i Bordit Mbikëqyrës: Arnold Geiger

 

Përdorimi i faqes së internetit të Nehemiah Gateway Albania


Teksti i publikuar në këtë faqe interneti ka për qëllim vetëm informimin tuaj. Nehemiah Gateway nuk është përgjegjëse për gabime të mundshme, mosveprime të llojeve të ndryshme apo çdo lloj dëmtimi tjetër, i drejtpërdrejtë apo i tërthortë që mund të rezultojnë nga leximi apo përdorimi i materialeve të publikuara, si dhe i çdo lloj forme tjetër informacioni në faqe apo aksese dhe përdorim materialesh që  gjenden në faqet bashkëlidhur. Nehemiah Gateway ka të drejtë të ndryshojë përmbajtjen e faqes në çdo moment dhe pa paralajmërim.

 

Përgjegjësia për faqet e lidhura

 

Faqja jonë e internetit përmban linke të faqeve që u përkasin personave të tretë. Ne nuk kemi asnjë ndikim mbi këto faqe dhe për këtë arsye nuk mund të garantojmë përmbajtjen e tyre, e cila është përgjegjësi e vetme e zotëruesit të faqes.

 

Linket e faqeve që iu përkasin personave të tretë mund të hiqen menjëherë nga faqja jonë, nëse ato përmbajnë materiale, të cilat janë në kundërshtim me legjislacionin e zbatueshëm.

 

Të drejtat e autorit

 

Përmbajtja e faqes – kodet, grafikat, tekstet, tabelat, imazhet, tingujt apo çdo informacion tjetër i shfaqur në çdo formë të mundshme në këtë faqe – është e mbrojtur në bazë të legjislacionit shqiptar për pronësinë intelektuale. Zotëruesit e kësaj faqeje respektojnë të drejtat e autorit të personave të tjerë dhe përdorin kryesisht materiale të krijuara vetë apo të lira nga të drejtat e autorit.

 

Nuk lejohet shumëfishimi, ndryshimi, përhapja apo përpunimi në çdo formë apo mënyrë i përmbajtjes së kësaj faqe përtej kufijve të lejuar nga legjislacioni shqiptar pa miratimin paraprak me shkrim nga zotëruesit e faqes. Përdorimi i materialeve të kësaj faqeve është i lejuar vetëm për përdorim vetjak personal dhe jo tregtar.

x
Për të siguruar një eksperiencë më të mirë për ju, ne përdorim „cookies” në faqen tonë mësoni më shumë OK
Nach Oben